Nämnderna fungerar som FHS:s regionala organ, som löser praktiska frågor i anknytning till den regionala PEFC-certifieringen. Nämnderna har bland annat hand om beredning av extern auditering, behandlar åtgärder som strider mot certifieringen, begär korrigerande åtgärder för åtgärder som står i strid med certifieringen samt informerar om certifieringens krav på sitt område.

Nämnderna består, enligt de modellstadgar för skogscertifieringsnämnderna som FHS har ställt upp, av aktörer som deltar i skogscertifieringen. Skogsägarna, skogsvårdsföreningarna, Finlands skogscentral, de största virkesköpande organisationerna samt tjänstemännens och arbetstagarnas organisationer är representerade i nämnderna. Nämnderna kan också ha expertmedlemmar. Nämnderna får också välja andra medlemmar så, att nämndens sammansättning är tillräckligt omfattande för att på ett jämlikt sätt representera alla de aktörer som deltar i certifieringen.

Nämndernas sammansättning:

Västra skogscertifieringskommittén

Östra skogscertifieringskommittén

Norra skogscertifieringskommittén