PEFC-STANDARDER

FHS tog i januari 2016 i bruk nya PEFC FI 2014-standarder, vilka godkändes internationellt i augusti 2015.

Bekanta dig med standarderna:

Om tillämpning av PEFC FI kriterierna i praktiken (PEFC Finland – 18.5.2016, 26.9.2016, 20.12.2016 och 28.2.2017)

Skolningsmaterial

De finländska skogarna har redan PEFC-certifierats under 16 år tid. Kraven för skötsel och användning av skogs revideras regelbundet, för att de ska motsvara samhällets uppfattning om hållbart skogsbruk. De reviderade PEFC-kraven togs i bruk 2016. PEFC ställer krav på bland annat bevarande av skogarnas mångfald och upprätthållande av skogarnas hälsa och tillväxt samt användbarhet för rekreation.

FHS och PEFC Finland ordnade under hösten 2015 skolningar om förnyandet av PEFC. Skolningarna behandlade bl.a. nya PEFC FI -kriterier och ändringar i den regionala PEFC-certifieringen.

Skolningsmaterial:

Tryggande av hotade arter i skogsbruket

PEFC-certifieringens kriterier innehåller ett krav på tryggande av kända livsmiljöer för hotade arter. Fortplantnings- och rastplatser för arter som kräver särskilt skydd och djurarter i habitatdirektivets bilaga IV (förtecknade i naturvårdsförordningens bilaga 5) samt kända livsmiljöer för andra hotade arter ska tryggas enligt verksamhetsmodellen.

Under 2010 bereddes i projektet Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa en verksamhetsmodell för skogsproffs och studeranden för beaktande av hotade arter vid skogsbrukets åtgärder. Projektet genomfördes av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (nuv. Tapio Ab) och Finlands miljöcentral (SYKE).

Verksamhetsmodellen har som mål att skapa gemensamma spelregler för användning och överföring av information om förekomst av hotade arter för skogsbruk, miljöförvaltning och skogsägare. Verksamhetsmodellen innehåller anvisningar och rekommendationer för överföring av material och för gemensam praxis.

Information om förekomstlokaler för hotade arter förvaltas av miljöförvaltningens databas Hertta. Systemet innehåller uppgifter om nationellt och regionalt hotade arter samt förteckning över arter som kräver särskilt skydd, nära hotade djur- och växtarter, arter enligt habitatdirektivet och andra arter som följs upp av miljöförvaltningen.

Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa  -verksamhetsmodellen (på finska)
Verksamhetsmodellens presentationsmaterial (23.11.2010) (på finska)