Skip to main content

Första året av verksamhet under den nya PEFC FI-standarden har nu avslutats för auditeringarnas del inom Föreningen för hållbart skogsbruk rf:s regionala gruppcertifierningsområden. För första gången har nu alla PEFC-områden auditerats under den gångna sommaren och hösten. Ett stort antal aktörer och 153 terrängobjekt har granskats. Dessutom har aktörerna utfört ett stort antal egna granskningar vars resultat fås i början av nästa år. 

Aktörer och skogsägare har gjort ett enormt jobb med att anpassa sin verksamhet enligt den nya standarden. Nya krav på bl.a. bredare skyddszoner, antal sparträd och död ved påverkar skogsbruket i praktiken men den största förändringen för många är den arbetsslagsspecifika kvalitetsuppföljningen som ska göras på basen av urval.

Aktörerna fick mycket beröm för utbildningen gällande de nya kraven och den nya praxisen var i huvudsakligen mycket väl implementerad på fältet.

De nya PEFC-kraven är ur ett systemperspektiv mer lika den internationella ISO-standardens krav. Detta ökar verksamhetens transparens och lägger en stadig grund för verksamheten bl.a. genom kravet på intern revision, som i denna modell av implementering av certifieringen omfattar granskning av verksamheten på ett brett plan. Ökad information gällande genomförandet av kraven förbättrar också systemets trovärdighet.

På externa revisionens avslutningsmöten presenterades resultaten för de regionala certifieringskommitéerna. Särskild uppmärksamhet bör fästas till krav som berör arbetsliv och företagsamhet, eftersom det observerats flera avvikelser gällande dessa krav. Dessa krav går att uppfylla med enkelt kontorsarbete och det behövs inga dagliga åtgärder efter att de satts i skick och man beslutat om uppföljning av kraven.

En nationell arbetsgrupp ska nu begrunda orsakerna till de observerade bristerna och utarbeta korrigerande åtgärder. Alla aktörer ska granska sin verksamhet på basen av dessa. Årets 2024 interna revision startar igen från början av året med bred datainsamling och den externa revisionen inleds på vanligt sätt i juni-september.

Det har varit trevligt att se att auditeringarna har skett mer eller mindre problemfritt och i en konstruktiv anda. Nu m gäller det att fortsätta i samma spår under år 2024 och att fortsätta utveckla och kontinuerligt förbättra verksamheten.