Här hittar du arbetsslagsspecifika PEFC-kraven.  Arbetsslagsspecifika dokumenten innehåller de nya PEFC-kraven (PEFC FI 1002  – Krav på en hållbar skötsel och användning av skog). Dokumenten sammanfattar kraven gällande utförande arbete. Standardens mer detaljerade formulering kan man bekanta sig med här.

I verksamheten iakttas gällande lagstiftning som för skogsbruket innebär främst skogs-, miljö-, och arbetslagstiftning. Iakttagandet av lagstiftningen beskrivs i PEFC-standardens krav 6.3 Lagstadgade krav följs. Eftersom lagstiftningen utgör grunden för all verksamhet, har lagstadgade krav inte skilt beskrivits i arbetsslagsspecifika kraven.

I detta dokument ingår också länkar till övriga instruktioner gällande kraven.

Arbetsslagsspecifika PEFC-krav

För utförande arbete

Markberedning

Skogsförnyelse

Plantskogsvård

Drivning vid beståndsvårdande avverkningar

Drivning vid förnyelseavverkningar

Förröjning

Skogsgödsling

Iståndsättningsdikning

Skogsvägsprojekt

Uttag av energived i samband med beståndsvårdande avverkningar

Uttag av energived i samband med förnyelseavverkningar

Arbetsslagsspecifika PEFC-krav

För arbets- och drivningsplanering

Markberedning

Skogsförnyelse

Plantskogsvård

Beståndsvårdande avverkningar

Förnyelseavverkning

Uttag av energived vid bestånsvårdande avverkningar

Uttag av energived vid förnyelseavverkningar

Skogsgödsling

Iståndsättningsdikning

Skogsvägsprojekt