Skip to main content

 

Under höstens fältrevision granskades tiotals företag, entreprenörer och skogsobjekt på det södra PEFC-området. I samband med de externa granskningarna framkom brister i sättet att genomföra skogscertifieringen (PEFC FI 1001: 2014). På området uppdagades entreprenörer som inte förbundit sig att följa certifieringens krav. Företag och entreprenörer måste förbinda sig till PEFC-certifieringen, då de arbetar i certifierade skogar.

Endast 35 % av den målsatta arealen för plantskogsskötsel har uppnåtts. En del av orsaken till detta var den utmanande situationen med uppgörandet av s.k. Kemera-stöd under år 2016. Det har också visat sig att det finns brister i statistikföringen, nu fattas nämligen den areal av plantskogsskötsel som skogsägarna utför i egen regi.

I samband med NTM-centralernas utlåtande kom det fram att det förekommit fall som bryter mot kriterierna gällande skyddsområden och hotade arter. Södra skogscertifieringskommittén har på sitt möte behandlat dessa ärenden och konstaterat att fallen redan är uppklarade och de korrigerande åtgärderna är utförda.

Uppmärksamhet intill vattendrag

Finlands skogscentral har i samband med naturhänsynsgranskningarna påträffat ett avverkningsobjekt där skyddszonen inte uppfyllde PEFC-kriterierna. Av aktörernas och skogscentralens granskningar fanns det dock sammanlagt 45 objekt där skyddszonerna var i skick.

På ett objekt gällande iståndsättningsdikning fanns brister i vattenskyddsåtgärderna. I samband med fältrevisionens slutmöte konstaterades att det finns behov att repetera vattenskyddsåtgärderna i samband med objekt som gäller iståndsättningsdikning och dikningshögläggning.

Gemensamma förfaringssätt gällande arbetssäkerheten i samband med drivningsarbete

Växtskyddsexamen har varit ett lagstadgat krav redan i ett par år. Kravet gäller alla som sprider växtskyddsmedel, vilket betyder att alla förare som kör avverkningsmaskin måste utföra examen. I samband med fältrevisionen påträffades en entreprenör som inte hade en ikraftvarande examen.

Det framkom också brister i kunskapen om första hjälp, då en entreprenör saknade utbildning i första hjälp. Maskinförarna bör förnya sin skolning i första hjälp vart tredje år.

Revisorerna påpekade att en repetition gällande arbetsskyddsåtgärderna vid drivningsarbeten bör utföras.