Skip to main content

Östra PEFC-certifieringsområdets verksamhet granskades under veckorna 23 och 24 då en grupp DNV:s auditerare granskade hur väl den nya PEFC FI 2022-standarden iakttas i verksamheten. Auditeringsdagarna är ett bra tillfälle att iaktta hur kraven implementerats i verksamheten och att upptäcka eventuella förbättringsbehov. Det vore önskvärt att personer från företagens ledning deltar vid auditeringsdagarna, eftersom det kan förekomma att många även i kontrakt antecknade aspekter av verksamheten inte nödvändigtvis förverkligas i praktiken på ett planerat sätt. Många utvecklingsbehov konkretiseras under dagen då arbetets utförare hörs gällande olika arbetsskeden. 

Föreningen för hållbart skogsbruk (KMY) deltog som observant vid en del av auditeringarna. Även om om resultaten genomgås först vid avslutningsmötet i augusti, kunde man konstatera att det för högstubbarnas del vore bra att redan i förtid granska praxisen i alla organisationer. Även om kravet på högstubbar hade inkluderats i de allmänna arbetsinstruktionerna, hade kravet implementerats endast i en del av fallen. I drivningsinstruktionerna borde det, i synnerhet nu när kravet är nytt, ingå instruktioner om antal högstubbar som på objektet ska kvarlämnas.   

Högstubbar är rotdelen av levande träd som avkapats på 2–5 meters höjd. Högstubbar ska kvarlämnas vid alla avverkningar, även vid beståndsvårdande avverkningar, om det inte finns tillräckligt med död ved på objektet.  

I synnerhet vid beståndsvårdande avverkningar hade man inte alltid lämnat kvar tillräckligt många högstubbar. Ofta finns det inte tillräckligt mycket död ved och då ska man göra 2–5 högstubbar per hektar. I praktiken betyder det att en del högstubbar går att observera redan vid en visuell bedömning av objektet. Vid auditeringarna granskade man noggrannt hela objekten för att hitta det krävda antalet högstubbar men ofta var antalet otillräckligt även på objekt där en del högstubbar hade gjorts. Också vid förnyelseavverkningar var antalet ibland otillräckligt. 

Vid auditeringarna var atmosfären i allmänhet god och man förhållde sig positivt till eventuella förbättringsbehov som förekom. Arbetsresultatet var i huvudsak utmärkt och man hade förberett sig väl inom företagen för att på förfrågan kunna visa upp nödvändiga dokument. Auditeringarna fortsätter i september för västra och norra certifieringsområdenas del.