Skip to main content
NYHETER

Kända livsmiljöer för hotade arter bevaras

By 02/03/2017november 8th, 2021No Comments

Genom PEFC-skogscertifieringen tryggas kända livsmiljöer för hotade arter vid skogsbruksåtgärder (kriterium 12).

Skogs- och miljöbranschens aktörer har tillsammans kommit överens om en verksamhetsmodell som beaktar hotade arter.

Verksamhetsmodellens mål

År 2010 utarbetades en verksamhetsmodell inriktad för skogsfackmän och studeranden inom projektet Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa som gäller bevarandet av hotade arter vid skogsbruksåtgärder. För verkställandet av projektet stod Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (nuvarande Tapio) och Finlands miljöcentral (SYKE).

Verksamhetsmodellens mål är att skapa gemensamma spelregler för skogsbruket, miljöförvaltningen och skogsägarna gällande användningen av uppgifter som gäller förekomster av hotade arter. Verksamhetsmodellen innehåller direktiv och rekommendationer för överföring av material och gemensamma förfaringssätt.

Uppgifter om förekomster av hotade arter upprätthålls i miljöförvaltningens Hertta-databas i Eliöt(organismer)-delen. I systemet finns bl.a. uppgifter om hotade arter både riksomfattande och regionalt samt förteckning över arter som kräver särskilt skydd, arter enligt habitatdirektivet och andra arter som följs upp av miljöförvaltningen.

Verksamhetsmodellen på FHS hemsida

Verksamhetsmodellen som publicerades 2010 innehöll länkar till sidor som inte mera är i bruk.

Verksamhetsmodellen uppdaterades i januari 2017 och den finns nu på finska på FHS hemsida kestavametsa.fi/pefc-standardit.