Skip to main content

Föreningen för hållbart skogsbruk (KMY) utnyttjar information från myndighetsgranskningar som en del av auditeringarna av den regionala gruppcertifieringen. Regionförvaltningsverket (RFV) har effektiverat sin uppföljning av skogsbrukets aktörer och i samband med granskningarna har det framkommit diverse observationer. Observationerna är från östra och västra gruppcertifieringsområdet. 

Vid granskning av användningen av utländsk arbetskraft i skogsarbete har man observerat brister. Arbets- och entreprenadgivaren ska förutsätta att entreprenörerna och företagen som hyr ut arbetskraft till dem följer den lagstiftning som gäller användningen av utländsk arbetskraft.

Vid fältgranskningar har RFV dessutom observerat lindriga brister i arbetssäkerheten i flera aktörers verksamhet. Arbetsgivarens skyldighet är att utreda alla riskfaktorer som påverkar arbetssäkerheten. Det är viktigt att ge instruktioner och beskriva eventuella riskfaktorer vid instruering av den som utför arbetet.  

Det framkom också att en del företag som verkar inom PEFC-certifieringen inte var anmälda till den regionala gruppcertifieringen. Företagen ska granska att de entreprenörer eller den hyrda arbetskraft som anlitas också är med i den regionala gruppcertifieringen och känner till PEFC-standardens krav. Via följande länk kan man kontrollera om ett företag är PEFC-certifierat http://www.pefcrekisteri.fi/

Det bör observeras att det vid auditeringar av den regionala gruppcertifieringen åren 2021–22 har uppkommit tre allvarliga avvikelser gällande krav som gäller för arbetsliv och företagande. En allvarlig avvikelse innebär att det förekommer systematiska avvikelser från standardens krav gällande flera aspekter av verksamheten. Under höstens lopp kommer man inom de regionala gruppcertifieringsområdena att utarbeta åtgärder för att förbättra verksamheten gällande dessa krav.