Skip to main content

Interna revisionen för den regionala gruppcertifieringen inleds i maj med KMY:s auditering av certifieringskomittéerna. Det är första gången man granskar genomförandet av den nya PEFC FI 2022 -standarden. En av de största förändringarna är ny praxis för intern revision som berör både KMY samt de aktörer som förbundit sig till standarden. För aktörernas del innebär det arbetsslagsspecifika fältgranskningar samt förfrågningar som gäller arbetsliv och företagande som man årligen kommer att välja aktörer till via urval. 

För skogscertifieringens del är en av de största förändringarna de förnyade skyddszonskraven samt inkluderandet av under 2 meter breda, uträtade, rensade och dikeslika bäckar i skyddszonskraven. Även antalet sparträd har ökat och död ved ska lämnas kvar på objekten. Du kan läsa mera om förändringarna i kraven på webbsidan PEFC Finland och bekanta dig med kraven i inlärningsmiljön PEFC Certifieringscheriffen som är avgiftsfri för dem som förbundit sig till certifieringen. På KMY:s webbsidor finns dessutom arbetsslagsspecifika granskningslistor som stödmaterial.

Den externa revisionen där aktörernas verksamhet granskas kommer igång i början av juni på östra certifieringsområdet, västra och norra områdena kommer i tur i september. Som certifieringsföretag fungerar på östra och och norra områdena DNV och på västra området Kiwa Inspecta. Resultaten för föregående årets auditeringar samt korrigerande åtgärder kan du hitta här.