Skip to main content
NYHETER

PEFC kräver ett tryggt och högklassigt arbete

By 06/02/2017november 8th, 2021No Comments

Ett centralt element i PEFC-certifieringen är att säkerställa arbetstagarnas förutsättningar att utföra ett tryggt och högklassigt arbete. Dessa faktorer omnämns i vår lagstiftning och i PEFC-certifieringens kriterium 22.

I samband med revisionen av den regionala PEFC-gruppcertifieringen 2016 framkom brister inom alla fem geografiska områden gällande detta kriterium. Anmärkningarna gällde bl.a. brister i kunskapen angående första hjälpen och arbetsskyddsdirektiv samt oklarheter i arrangemangen kring arbetshälsovården.

Direktiv och förutseende verksamhet

Oberoende av PEFC-certifieringen bör arbetsgivarna sköta om arbetstagarnas säkerhet, för detta är omnämnt i arbetarskyddslagen.

Arbets- och entreprenadgivaren bör ha ett förfaringssätt med vilket de säkerställer att arbetet som utförs inte riskerar arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. Faror och hälsorisker som förorsakas av arbetet bör kartläggas och en uppdaterad version av en verksamhetsplan bör finnas. Skolning i första hjälpen bör förnyas vart tredje år.

Arbetstagarna bör informeras om allmänna arbetsskyddsdirektiv och vid behov om arbetsspecifika direktiv där man informerar om faromoment och terrängavsnitt som kan äventyra arbetssäkerheten. Direktiven bör omfatta hela kedjans alla arbetsskeden. Har er organisation t.ex. direktiv om användandet av hjälm på arbetsplatsen?

Arbetshälsa, arbetsvälmående och jämställdhet tryggas

Lagen om företagshälsovård ålägger arbetsgivarna att ordna arbetshälsovård år arbetstagarna.
Fastän arbetshälsovården är ordnad så kan det hända att arbetstagarna inte känner till de praktiska arrangemangen eller kontaktuppgifter. Oberoende av personalens storlek bör arbetsgivaren ordna för förhållandena lämplig verksamhet som upprätthåller och främjar arbetsförmågan.

Om personalen regelbundet är minst 30 personer bör det årligen göras en jämställdhetsplan som särskilt gäller lön och andra villkor i anställningsförhållandet.

Ovannämnda saker som gäller arbetssäkerheten och arbetsvälmåendet kan inkluderas i organisationens personal- och utbildningsplan eller i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.

Annat att beakta

Direktiv för arbetet bör ges åt arbetstagaren på ett språk som hen förstår. I ärenden som berör arbetet bör arbetstagaren vid behov ha till förfogande en person som kan fungera som tolk. Arbetsinstruktioner som gäller skogsarbeten finns att få på olika språk.

Mera information och råd hittar man på bl.a. Arbetshälsoinstitutets och arbetsgivarorganisationernas hemsidor.