Skip to main content
NYHETER

Vid anskaffning av skogsarbetstjänster följs god praxis

By 19/04/2017november 8th, 2021No Comments

I PEFC-skogscertifieringen krävs att man vid anskaffning av skogsarbetstjänster följer god praxis (PEFC FI 1002:2014, kriterium 24).

God anskaffningspraxis är betalning av skatter, socialskydds- och arbetspensionsavgifter, följandet av arbets- och sociallagstiftning, kollektivavtal samt lagstiftning som gäller utländsk arbetskraft.

Beställaren skall utreda

Beställaren bör ha dokument som visar att utredningar har gjorts i enlighet med beställaransvarslagen. Utredningar i enlighet med beställaransvarslagen kontrolleras minst en gång per år och alltid innan ett avtal ingås.

PEFC-certifieringens krav på utredningar är – företagets införande i förskottsuppbördsregistret- företagets införande i registret över mervärdesskatteskyldiga- handelsregisterutdrag- intyg över att skatter betalts, intyg över skatteskuld eller en utredning om en betalningsplan angående skatteskuld- utredning om vilket kollektivavtal som tillämpas eller om övriga centrala anställningsvillkor.

God praxis

Entreprenadgivaren har dokumenterat i skriftlig form sitt anskaffningsförfarande, som följs vid anskaffningar. Deltagarna i anskaffningsunderhandlingarna eller anbudstävlan informeras i förväg om förfarandet.
Vid anskaffning av tjänster bör beställaren förbereda sig på att tjänsteproducenten eventuellt byts med en tillräckligt lång övergångstid.

Entreprenadavtal som överskrider gränsvärdet (9 500 €) i beställaransvarslagen ska ingås skriftligt. Avtalen bör också arkiveras. Entreprenadgivaren bör ha en förteckning över de underleverantörer som entreprenadtjänster inom skogsbruket köpts av under de senaste två åren.

Underlevererantörerna bör informeras om betydande produktionsavbrott eller produktionsinskränkningar i entreprenadverksamheten i god tid innan de inleds.

Avtalsvillkor

i) I avtal gällande köp från underleverantörer eller hyresavtal skall ingå i hela underleverantörskedjan nedan nämnda villkor:

I. I avtalet ska inskrivas det kollektivavtal eller de kollektivtal som enligt lag ska tillämpas på det beställda arbetet eller den beställda uppgiften.

II. Under avtalstiden har underleverantören eller företaget som hyr ut arbetskraft skyldighet att på beställarens begäran, visa en utredning över att åläggandena sköts i enlighet med beställaransvarslagen.

III. I avtalet ska skrivas rätten att säga upp eller bryta ett avtal om den ena avtalsparten inte ger ändamålsenlig utredning över att åläggandena har fullgjorts, eller enligt utredningen har lämnat väsentliga åligganden oskötta och inte utan dröjsmål rättat till dem.

LÄS MERA

Tilläggsuppgifter PEFC-skogscertifieringens kriterier

Tilläggsuppgifter beställaransvarslagen