6.1 Metsänkäyttöilmoituksella osoitetaan hakkuun laillisuus

ja selvitetään ympäristönäkökohdat

6.2 Metsien hoito ja käyttö perustuu ajantasaisen luonto-

ja metsävaratiedon hyödyntämiseen

6.3 Lakisääteisiä vaatimuksia noudatetaan
6.4 Metsätyöpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä
6.6 Huolehditaan turvallisen ja laadukkaan työnteon edellytyksistä
6.7 Työnantajavelvoitteita noudatetaan
7.2 Työntekijöiden osaaminen varmistetaan
7.3 Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan
7.4 Metsänomistajien osaamista edistetään monipuolisesti
8.2 Energiapuuta korjataan kestävästi
8.4 Monimuotoisuudelle arvokkaat kohteet ja ekosysteemipalvelut turvataan metsän raivauksessa ja metsittämisessä
8.5 Puuston terveydestä huolehditaan
8.6 Taimikot hoidetaan oikea-aikaisesti kuntoon
8.7 Metsän uudistamiseen käytetään Suomen luontaiseen lajistoon kuuluvia puulajeja
8.8 Metsiä ei roskata metsätalouden toimenpiteissä
8.9 Kasvinsuojeluaineita käytetään vastuullisesti
8.10 Suojelualueiden suojeluarvot turvataan
8.11 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään
8.12 Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan
8.13 Luonnonhoidollisilla poltoilla ja kulotuksilla edistetään metsälajien monimuotoisuutta
8.14 Metsätalouden toimenpiteissä jätetään eläviä säästöpuita, kuollutta puuta sekä säästetään sekapuustoa ja tiheikköjä
8.15 Muuntogeenistä metsänviljelyaineistoa ei käytetä
8.16 Suoluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita ylläpidetään
8.17 Vesistöjen ja pienvesien läheisyydessä toimittaessa huolehditaan vesiensuojelusta ja luonnonhoidosta
8.18 Pohjavesien laatu turvataan metsätalouden toimenpiteissä
8.19 Jokamiehenoikeudet turvataan ja ulkoilureittien kulkukelpoisuus varmistetaan
8.20 Kiinteät muinaisjäännökset säilytetään