Skip to main content

Itäisellä sertifiointialueella toteutetaan parhaillaan vuosittaisia toimija-auditointeja aluetta valvovan sertifiointiyrityksen, DNV:n, toimesta. Vuosiauditoinnissa pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva sertifiointivaatimusten toteutumisesta sertifiointialueella, minkä perusteella sertifiointiyritys päättää voimassa olevan PEFC-sertifikaatin jatkamisesta. Toimija-auditointien lisäksi vuosiauditoinnissa tarkastellaan viranomaistahojen toimittamia lausuntoja, KMY:n suorittaman alueellisen tiedonkeruun tuloksia, sekä sidosryhmäpalautetta.

Sertifiointiyritys on valinnut auditoinneissa tarkastettavat yritykset ja organisaatiot otannalla sertifiointiin sitoutuneiden toimijoiden joukosta. Auditointipäivä koostuu toimisto-osuudesta, jossa tarkastellaan muun muassa työhön liittyvää ohjeistusta sekä dokumentaatiota työn- ja urakanantajan velvoitteiden täyttymisestä. Päivän aikana jalkaudutaan myös maastoon tarkastamaan työn laatua ja sertifiointivaatimusten toteutumista käytännössä.

Auditoinnissa toimintaa peilataan PEFC-metsäsertifioinnin vaatimuksiin nähden. Auditointipäivän aikana pyritään löytämään kehityskohteita, jotta toiminnan laatu paranisi jatkuvasti. Lisäksi annetaan positiivista palautetta hyvin toteutetusta työstä. Keskeinen tarkastelun kohde ovat toimintaan liittyvät ohjeistukset, ja miten niiden sisältämät menettelytavat on onnistuttu jalkauttamaan käytäntöön. Toimisto-osuudessa saatetaan esimerkiksi kysyä organisaation käytännöistä maastomerkintöihin liittyen ja maasto-osuudessa tarkastella, ovatko kohteet nauhoitettu näiden mukaisesti. Auditoijat kirjaavat toimija-auditoinneissa tekemänsä havainnot muistiin ja ne koostetaan osaksi alueen loppuraporttia. Auditoinnin tulokset esitetään itäisen alueen auditoinnin loppukokouksessa syyskuussa. 

Toimija-auditointien aikana auditoijilta on tullut positiivista palautetta muun muassa elävien säästöpuiden asianmukaiseen puulajivalintaan ja sijoitteluun liittyen. Säästöpuiksi oli useimmilla tarkastuskohteilla jätetty ekologisesti arvokasta lehtipuustoa ja puut on pyritty sijoittamaan suuriin ryhmiin. Korjuun laatu on ollut pääosin hyvää ja vauriot vähäisiä.

Tarkastuksissa on tullut vastaan myös mallisuorituksia suojakaistojen ja elinympäristöjen huomioimisesta. Kehuja sai esimerkiksi yllättäen hakkuussa vastaan tulleen tihkupinnan onnistunut säilyttäminen. Pienialaisesta tihkupinnasta ja sen rehevästä lähiympäristöstä ei ollut ennakkotietoa, eikä sitä löytynyt kartoilta. Metsäkoneen kuljettajalla oli kuitenkin riittävä osaaminen kohteen tunnistamiseksi. Lisäksi urakanantajalla oli ohjeistus noudattaa varovaisuusperiaatetta yllättävissä tilanteissa. Kesäkorjuu mahdollisti kohteen erityispiirteiden ja poikkeavan kasvillisuuden erottamisen ympäröivästä maastosta.

Kehitettävää löytyy esimerkiksi kuolleen puun riittävän määrän varmistamisessa. Tekopökkelöitä näkyy edellisvuotta paremmin, mutta kaikilla kohteilla niiden vähimmäismäärä ei ole täyttynyt. Tekopökkelöillä korvataan puuttuvaa kuollutta puustoa. Erityisesti kasvatushakkuilla lahopuuta ei usein ole riittävästi, jolloin on varminta ohjeistaa jättämään vähintään kaksi tekopökkelöä hehtaarille. Selkeä yleisohje vähentää hakkuukoneen kuljettajan vastuulla olevan tilannekohtaisen arvioinnin määrää ja varmistaa vaatimuksen täyttymisen.   

Auditoinnit ovat hyvä tilaisuus oppia PEFC-sertifioinnin vaatimuksista ja niiden tulkinnasta. Auditoinnin kohteena olevia organisaatioita kannustetaankin ottamaan päivään mukaan kaikki henkilöt, joiden tehtävät liittyvät sertifiointivaatimusten jalkauttamiseen organisaatiossa. Myös KMY:n toimihenkilöt kiertävät mukana seuraamassa toimija-auditointeja.

Lammen ja sitä reunustavan avosuon laitaan oli jätetty riittävä suojavyöhyke, joka hyödyttää erityisesti metsäkanalintuja. Vaihettumisvyöhykkeen säilymistä arvioimassa DNV:n auditoija Christian Hornborg ja arviointia seuraamassa KMY:n Iiro Hirvimäki.