Skip to main content

Juurikäävän torjunnan riskialue määritellään asetuksessa juurikäävän torjunnasta 264/2016. Urean huonon saatavuuden vuoksi kyseistä asetusta on väliaikaisesti muutettu aikavälillä 6.5.-30.11.2022 (valtioneuvoston asetus 313/2022).

Vuotta 2022 koskien sertifiointiyritykset ovat linjanneet riskialueiksi valtioneuvoston asetuksen 313/2022 mukaisesti keskisen ja eteläisen Suomen kivennäismaat, joilla on ennen hakkuuta mäntyä tai kuusta taikka molempia yhteensä yli 50 prosenttia metsikön puuston tilavuudesta.

Vastaavasti vuonna 2022 vain yllä kuvatuilla riskialueilla tehdyt torjuntatoimenpiteet voidaan huomioida laskettaessa torjuntatoimenpiteiden alueellista ja toimijakohtaista osuutta riskikohteiden hakkuupinta-alasta.

Lisäksi toimijoita pyydetään huomioimaan, että 1.1.2022 voimaan tulleiden metsätuholain muutosten myötä juurikäävän torjuntavelvoite on laajentunut koskemaan ei-metsänhoidollisia havupuuhakkuita – kuten sähkölinjojen, rautateiden ja tienvarsien raivauksia – ja että ammattimaisilta toiminnanharjoittajilta edellytetään kirjallista omavalvontasuunnitelmaa.