Skip to main content

KMY tarjoaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin osallistuville Tapio Oy:n tuottaman Sertiseriffi -verkkokurssin päivitettyjen PEFC-metsäsertifioinnin vaatimusten opiskeluun. Kurssimateriaali avaa sertifioinnin metsätaloudelle asettamia vaatimuksia ja opastaa PEFC-sertifiointijärjestelmän mukaisten toimintatapojen noudattamiseen.

Kurssin voi suorittaa maksutta KMY:n verkkosivuilla. Suoritus vaatii rekisteröitymisen sähköpostiosoitteen avulla. Kurssisuorituksen jälkeen sertifioinnin vaatimuksia voi jatkossa vapaasti kerrata sivuille kirjautuneena. Kurssista on laadittu kaksi kokonaisuutta, joista pääsee valitsemaan sopivan vaihtoehdon kurssille rekisteröitymisen jälkeen. Kurssikokonaisuudet ovat:

”PEFC Sertiseriffi Suunnittelija”

Työn suunnittelijoille laadittu laajempi kokonaisuus, joka on suunnattu suunnittelua ja neuvontaa tekeville sekä palveluja tarjoaville toimihenkilöille.

”PEFC Sertiseriffi Toteuttaja”

Työn toteuttajille laadittu tiiviimpi kokonaisuus, joka on suunnattu käytännön töitä tekeville metsureille, maanmuokkaajille ja puunkorjuun toteuttajille.

Molemmat kokonaisuudet koostuvat seuraavista neljästä osiosta, sekä osaamiskokeesta. Kurssin osiot voidaan suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä.

  • PEFC-sertifioinnin toteutus osiossa kuvataan PEFC-sertifiointiin liittyviä keskeisiä toimijoita sekä metsänomistajien ja yrittäjien rooleja osana sen toteutusta. Lisäksi käydään läpi alueellinen sertifiointiryhmä ja siihen liittyviä käytäntöjä, kuten sertifiointiin liittyminen ja vaatimusten tarkastelu auditoinneissa. Lopuksi kuvataan myös toimijoiden sertifiointiin liittyviä yhteisiä vastuita.
  • Toimisto osiossa käydään läpi niitä PEFC-sertifiointiin liittyviä vaatimuksia, jotka tulee tietää jo ennen työmaalle menoa. Osiossa perehdytään lainsäädäntöön sekä luonto- ja metsävaratietoihin osana PEFC-sertifiointia. Osiossa keskitytään myös työelämää ja yrittäjyyttä koskeviin vaatimuksiin eli osaamisen varmistamiseen, työturvallisuuteen, työnantajavelvoitteisiin ja palveluiden hankinnan hyviin käytöntöihin.
  • Metsänhoito osiossa painotetaan niitä PEFC-sertifioinnin vaatimuksia, jotka liittyvät metsän uudistamiseen ja taimikonhoitoon. Osiossa opitaan myös vastuullisesta kasvinsuojeluaineiden käytöstä, pohjavesialueita koskevista rajoituksista sekä kiinteiden muinaisjäännösten huomioon ottamisesta osana metsänhoidon toteutusta.
  • Puunkorjuu osiossa käydään läpi PEFC-sertifioinnin vaatimuksia, jotka liittyvät erityisesti energia- ja ainespuuhakkuisiin. Puunkorjuuseen liittyvissä PEFC-vaatimuksissa korostuvat mm. puuston terveys, monimuotoisuudelle tärkeät elinympäristöt sekä vesien ja soiden reunoille jätettävät suojakaistat. Osiossa tarkastellaan myös metsätien rakentamisessa ja perusparannuksessa huomioitavia asioita.

Osaamiskokeen suorituksen jälkeen voi kurssin suorittamisesta tulostaa todistuksen. Todistus jää rekisteröitymissivulle talteen ja sen saa tulostettua myös myöhemmin. Rekisteröitymisen yhteydessä voi halutessaan antaa KMY:lle oikeuden luovuttaa tiedon suorituksesta valitsemalleen KMY:n jäsenorganisaatiolle, jotka ovat pyytäneet tietojen koostamista (Metsä- ja Sahateollisuuden yritykset, sekä Metsänhoitoyhdistykset). Muussa tapauksessa tiedot jäävät ainoastaan KMY:n käyttöön ja niitä voidaan tarkastella osana sisäisiä- tai ulkoisia auditointeja.