Skip to main content

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän selvityksen mukaan taimikonhoidon lisääminen kasvattaisi merkittävästi mahdollisuuksia tuottaa enemmän järeää ainespuuta. Hoidettu taimikko aikaistaa tukkisaantoa ja lisää hakkuukertymän keskijäreyttä etenkin väliharvennuksissa.

Luken selvityksen mukaan koko maassa on taimikonhoidon tarpeesta toteutettu vain vähän yli puolet. Nykyisiä pieniä taimikoita hoitamalla voitaisiin seuraavan sadan vuoden aikana saavuttaa jopa 10% suurempi tukkikertymä. Tulokset osoittivat, että yhden euron panostus johtaa pitkällä aikavälillä keskimäärin 3 euron lisäykseen kantorahatuloissa. Taimikonhoito vastaa myös ilmastonmuutoksen haasteisiin turvaamalla puuston elinvoimaisuutta, sekä mahdollistamalla metsikön puulajisuhteisiin vaikuttamisen ja sekapuustoisuuden suosimisen.

PEFC-metsäsertifioinnissa taimikonhoito on mukana taloudellisena kriteerinä. Taimikonhoidon toteutumista seurataan aluetasolla. Metsäsertifioinnin tavoitteisiin pääsemiseksi olisi taimikonhoitoa tehtävä enemmän.

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan kohteesta: https://www.luke.fi/uutinen/taimikonhoito-lisaa-tukkipuun-tuotosta-ja-kantorahatuloja/