Category Archives: Uutiset

Vuositarkastukset alkoivat kaakosta

Viime viikolla kaakkoisella PEFC-alueella oli tohinaa vuosittaisten auditointien merkeissä. Tarkastettavat kohteet olivat otannalla valittuja PEFC-sertifiointiin sitoutuneita toimijoita. Tarkastuksissa käytiin läpi monipuolisesti erilaisia sertifiointiin sitoutuneita tahoja: metsänomistajia, yrityksiä, sahoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja alueyrittäjiä. KMY osallistui kaakkoisella PEFC-ryhmäsertifiointialueella kahden eri toimijan arviointipäivään. Ristiinan alueella auditoitavana oli metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa, jonka tarkastuksissa saatiin kiitosta muun muassa työmaasuunnittelusta lakikohteen läheisyydessä ja […]

Kolme uutta sertifikaattia myönnetty

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt uudet sertifikaatit eteläiselle, läntiselle ja pohjoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle. Uusien sertifikaattien myötä sertifikaattinumerot muuttuivat. Uudet sertifikaattinumerot ovat: eteläinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 9527-02 läntinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 9529-02 pohjoinen PEFC-ryhmäsertifiointialue 9530-02 Kaikki PEFC-ryhmäsertifiointialueet ovat saaneet PEFC FI 2014 -vaatimusten mukaiset sertifikaatit. Kaakkoiselle ja itäiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uudet sertifikaatit jo aikaisemmin tänä vuonna. Sertifikaatit osoittavat, että metsällinen toiminta täyttää […]

Tarkista yrittäjien PEFC-sitoutuminen

PEFC-sertifiointiin osallistuvien yritysten täytyy tarkistaa käyttämiensä yrittäjien sitoutuminen sertifiointiin vuosittain ja aina ennen sopimusten tekemistä. Yrittäjille sertifiointia tarjoavat muun muassa Kestävän Metsätalouden Yhdistys ja metsätalouden yrittäjäjärjestöt. Sertifioiduissa metsissä työskentelevät PEFC-sertifiointiin sitoutuneet PEFC-sertifiointiin osallistuvien organisaatioiden on sitouduttava hankkimaan sertifioiduissa metsissä käytettävät palvelut yrityksiltä ja yrittäjiltä, jotka ovat sitoutuneet PEFC-sertifiointiin (standardi PEFC FI 1001:2014). Palvelun tilaajan on […]

Metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä

PEFC-metsäsertifioinnissa vaaditaan, että metsäpalveluiden hankinnoissa noudatetaan hyviä käytäntöjä (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 24). Hyviä hankintakäytäntöjä ovat verojen sekä sosiaaliturva- ja työeläkemaksujen maksaminen, työ- ja sosiaalilainsäädännön, työehtosopimusten ja ulkomaalaisen työvoiman käyttöä koskevan lainsäädännön noudattaminen. Tilaajan selvitykset Tilaajalta on löydyttävä asiakirjat tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tekemisestä. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkastetaan vähintään vuosittain ja aina ennen sopimuksen tekemistä. PEFC-sertifioinnin […]

Metsänhoitotöiden laatua on seurattava

Vuonna 2016 käyttöön otetuissa PEFC-kriteereissä on vaatimuksena varmistaa metsänhoitotöiden laatu (PEFC FI 1002:2014, kriteeri 5). Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla on oltava käytössään laadunseuranta, jolla varmistetaan työn laadun olevan asetettujen vaatimusten mukaista. Seurattavina metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvät työlajit Kriteerin tarkoittamia laadunseurantaa vaativia metsänhoitotöitä ovat maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus. Laadunseuranta on oltava käytössä niin […]

Itäinen alue sai uuden sertifikaatin

Inspecta Sertifiointi Oy myönsi itäiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle uuden sertifikaatin. Itäisen PEFC-ryhmäsertifiointialueen sertifikaattinumero muuttui. Uusi numero on 9528-02. Sertifikaatti on osoitus siitä, että itäisellä alueella metsällinen toiminta täyttää PEFC-metsäsertifioinnin toteutustapojen ja kriteerien vaatimukset. Jos ulkoisessa arvioinnissa havaitaan poikkeamia, niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma. Uusien PEFC-vaatimusten mukaisen sertifikaatin myöntämistä edelsi se, että ulkoinen arvioija hyväksyi itäisen PEFC-alueen korjaavien toimenpiteiden […]

Uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat turvataan

PEFC-metsäsertifioinnilla turvataan uhanalaisten lajien tunnetut elinpaikat metsätalouden toimenpiteissä (kriteeri 12). Metsä- ja ympäristöalan toimijat ovat yhdessä sopineet toimintamallista, jolla otetaan huomioon uhanalaiset lajit. Toimintamallin tavoitteet Vuonna 2010 Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa valmistetiin metsäammattilaisille ja opiskelijoille suunnattu toimintamalli uhanalaisten lajien huomioimisesta metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (nyk. Tapio) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). […]

Turvallinen ja laadukas työ PEFC-vaatimuksena

PEFC-sertifioinnin yksi keskeinen elementti on varmistaa työntekijöiden edellytykset turvalliseen ja laadukkaaseen työhön. Näitä tekijöitä sanelee lainsäädäntömme ja PEFC-sertifioinnin kriteeri 22. Alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin vuoden 2016 tarkastuksissa ilmeni kaikilla viidellä alueella huomautettavaa kriteerin osalta mm. puutteita ensiaputaidoissa ja työturvallisuusohjeissa sekä epäselvyyksiä työterveyshuollon järjestämisessä. Ohjeistusta ja ennakointia PEFC-sertifioinnista huolimatta työnantajien on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuudesta, koska tämä säädetään työturvallisuuslaissa. […]

Uusi sertifikaatti myönnetty kaakkoiselle alueelle

KMY:n kaakkoiselle PEFC-ryhmäsertifiointialueelle myönnettiin uusi sertifikaatti. Sertifikaatin myönsi DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. Uusi sertifikaatti kertoo, että kaakkoisella alueella metsällinen toiminta täyttää vuonna 2016 käyttöön otetut PEFC-vaatimukset. Alueen sertifikaattinumero säilyi ennallaan. Jos ulkoisessa arvioinnissa havaitaan poikkeamia, niiden korjaamiseksi tehdään toimintasuunnitelma. Uusien PEFC-vaatimusten mukaisen sertifikaatin myöntämistä edelsi se, että ulkoinen arvioija hyväksyi kaakkoisen alueen […]